neděle 29. července 2012

Otázka lásky člověka ke svému národu a domovu anebo patriotismus?

icanread.tumblr.com
V tomto příspěvku bych chtěla probrat etnický patriotismus, lásku člověka ke svému národu a pak celkový vztah ke státu, který počítám jako svůj domov. A taky má-li cenu být patriotem něčeho. Začala bych tím, že jsem Ruska a sama sebe počítám za patriota, jenže co je vlastně ten pojem? Oficiálně se říká, že patriotismus je připravenost lidí se kdykoliv podřídit státu a státním zájmům. To já v žádném případě! Já upřímně nenávidím náš stát jako formu vlády a žádné zájmy Putina hájit a bránit rozhodně nebudu.
Ale je tu jiný aspekt - když ke mě přijde kterýkoliv Rus pro pomoc, tak udělám vše co můžu, abych mu nějak dokázala pomoct. Není stát také národ? Co se týká lidí, jsem přesvědčená, že není špatná národnost, jsou špatní někteří jedinci.
Vraťme se ke druhé světové válce, tehdy opravdu všichni muži, kteří dokázali nést zbraň, ji vzali a šli na frontu. Proč? Rozhodně ne za bolševickou vládu! (Myslet si, že všichni Rusové jsou bolševici anebo to aspoň podporují je obrovský omyl. Zničil náš stát stejně, nebo dokonce více, jako některé státy Evropy.) Naši vojáci šli vyhnat Němce z NAŠÍ země. Chtěli, aby budoucí generace byla svobodná a viděla čisté modré nebe. Není to patriotismus? Za svůj národ, za budoucnost, za zemi, ale vůbec ne za vlast. 
"Patriotismus není povinen hájit chyby a zrady vlády," řekl filozof Darius. Souhlasím s ním.
Také bych chtěla zmínit další věc. Cituji: "Nikdy jsem nechápal patriotismus. Jak někdo může být hrdý na svojí národnost? Je to stejné, jako být hrdý na to, že jste v rizikové skupině rakoviny střev. Hrdý může být člověk jen na to, čeho dosáhl sám. A v tom, že je Američan, Němec nebo Rus jeho práce není, je to jen shoda národ." Tady máme něco k zamyšlení. Velmi přesné vyjádření. A má to smysl... na první pohled. Jenže tady se patriotismus rovná hrdost. Zeptám se sama sebe, na co jsem tedy vlastně hrdá? Na naši zajímavou, originální a krvavou historii, s tou spoustou chyb a zbytečných ztracených lidských životů? Na to, že se vším nerostným bohatstvím jsme stejně chudí? Na to, že naši politici okrádají obyčejné lidi a ničí náš stát zevnitř? Ne! Nejsem na to hrdá.
V mém pojetí patriotismu je především láska a úcta. To je ten pocit, když po dlouhé době přijdete domů, vdechnete ten vzduch a pomyslíte si: "Asi vím, co je to domov." Také na otázku "Odkud jsi?" odpovíte "Z Ruska!" i přesto, že většinou si lidé pomyslí "Ach, zase ti Rusáci...". Je vám to jedno. Víte kam se můžete vrátit, a kde na vás čekají. Za co byste mohli dát život.
Abych to shrnula - patriot je člověk emočně vázaný ke svému státu, který bere jako svůj domov. Při tom chápe a přijímá všechny jeho zápory. Nejde tu o to "Můj stát je nejlepší!", tohle říkají jen nevzdělaná paka. Pro mě osobně je patriotismus především o citech! A vůbec ne o politice a historii.


ENGLISH (again, I tried my best, but I obviously can't avoid making mistakes):
In this post I'd like to discuss ethnic patriotism, the love of a man for his nation. And then entire relationship with the state I consider as my home. And also if it's worth it, to be a patriot. I'll start with pointing out the fact, that I'm Russian and I consider myself as a patriot. But what exactly does that mean? Oficially they say patriotism is people's willingness to help the state and its purposes anytime it's needed. Well, don't count me in, in this case! I honestly hate our state, talking about the government, and I won't defend any of Putin's thoughts!
But there's another perspective - if any Russian person would come to me for help, I'd do anything in my power to help him/her out. Ain't the state also about people, the nation? I am more than sure than there are no bad nations, just bad individuals.
Let's get back to world war II - in those times every man, who could carry a weapon, went and fought in the front line. Why? Definitely not for bolshevic government! (You're wrong if you think every Russian is bolshevic, or at least supporting bolshevism. It has ruined our country just as many European countries. Maybe even more.) Our soldiers went to get those Germans out of OUR country! They wanted to have a free future generations, looking up in clear blue skies. Isn't that patriotism? For our nation, for future, for country, but sure as hell not for the government!

'A patriot isn't obligated to defend government's mistakes and betrails,' said philosopher Darius. I can agree with that.
I'd like to mention another thing. Quote: 'I never really understood patriotism. How can anybody be possibly proud about his nationality? It's same as being proud of being in a group of people suffering with cancer. A man can only be proud of something he achieved by himself. And being an American, German or Russian isn't his work, it's just a coincidence.' That's a little something to think about. Very specific statement. And it has its sense... at the first sight. But it says patriotism equals pride. Let me ask myself, what exactly am I proud of? Am I proud of our interesting, original history full of blood, mistakes and lost lives? Am I proud of our rich mineral resources, even though we're still poor? Am I proud of our politics stealing from regular people and destroying our country from the inside? No! I'm am not proud of any of that.
My conception of patriotism is mainly about love, respect and honor. That feeling when you get home, deeply breathe in and think: 'I think I know what home means.' And answering the question 'Where are you from?' with simple 'I'm Russian.', no matter other people are probably thinking 'Oh, those Russians...'. You do not care. You know there's a place to come back, where they're waiting for you. You can dedicate your life to that.
To sum up - a patriot is a man with an emotional bound to his country, which he considers his home. He understands and accepts all of its negatives. There's no 'My country is the best!' - only ignorant fools can say that.For me personally patriotism is about feelings! Not about politics and history.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za všechny komentáře! :) (Thank you for your feedback! :) )